型号索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • 2.2UF 16V 10%
 • 2.2UF 16V 10% 0603
 • 2.2UF 16V 1206B225K160
 • 2.2UF 16V 1206F225M160NT
 • 2.2UF 16V 1206X225K160NT
 • 2.2UF 16V A
 • 2.2UF 16V C2012X5R1C225KT000N
 • 2.2UF 16V C2012X7R1C225KT000N
 • 2.2UF 16V C3216JB1C225KT000N
 • 2.2UF 16V CC0805ZRY5V7BB225
 • 2.2UF 16V CL10A225KO5LNNC
 • 2.2UF 16V CL10A225KO8NNNC
 • 2.2UF 16V CL10F225ZO8NNNC
 • 2.2UF 16V CL21A225KOFNNNE
 • 2.2UF 16V CL21B225KOFNNNE
 • 2.2UF 16V CL21F225ZOFNNNE
 • 2.2UF 16V CL31B225KOHNNNE
 • 2.2UF 16V CL31F225ZOCNNNC
 • 2.2UF 16V GRM188R61C225KE15D
 • 2.2UF 16V GRM21BR71C225KA12L
 • 2.2UF 16V GRM319F51C225ZA01D
 • 2.2UF 16V TAJA225K016RNJ
 • 2.2UF 16V TAJA225M016RNJ
 • 2.2UF 16V-+/-10%
 • 2.2UF 16VDC
 • 2.2UF 16WVDC
 • 2.2UF 2.5V
 • 2.2UF 2.5VDC
 • 2.2UF 2.5WVDC
 • 2.2UF 20% 10V
 • 2.2UF 20% 10V
 • 2.2UF 2000V
 • 2.2UF 2000VDC
 • 2.2UF 2000WV
 • 2.2UF 200V
 • 2.2UF 200VDC
 • 2.2UF 200WVDC
 • 2.2UF 2500V
 • 2.2UF 2500VDC
 • 2.2UF 2500WV
 • 2.2UF 250V
 • 2.2UF 250VDC
 • 2.2UF 250WVDC
 • 2.2UF 25V 0805B225K250NT
 • 2.2UF 25V 0805X225K250
 • 2.2UF 25V 0805X225K250NT
 • 2.2UF 25V 1206B225K250CT
 • 2.2UF 25V 1206B225K250NT
 • 2.2UF 25V 1206F225M250NT
 • 2.2UF 25V 1210B225K250NT
 • 2.2UF 25V 1210X225K250NT
 • 2.2UF 25V A
 • 2.2UF 25V C2012JB1E225KTJ00E
 • 2.2UF 25V C3216JB1E225KT000N
 • 2.2UF 25V CC1206KKX7R8BB225
 • 2.2UF 25V CL10A225KA8NNNC
 • 2.2UF 25V CL21A225KAFNNNE
 • 2.2UF 25V CL21B225KAFNNNE
 • 2.2UF 25V CL21F225ZAFNNNE
 • 2.2UF 25V CL31B225KAHNNNE
 • 2.2UF 25V CL31F225ZAFNNNE
 • 2.2UF 25V GRM219B31E225KA75D
 • 2.2UF 25V GRM21BR61E225KA12L
 • 2.2UF 25V TAJA225K025RNJ
 • 2.2UF 25V TCC0805Y5V225Z250FT
 • 2.2UF 25VDC
 • 2.2UF 25WVDC
 • 2.2UF 265V
 • 2.2UF 265VDC
 • 2.2UF 265WV
 • 2.2UF 3000V
 • 2.2UF 3000VDC
 • 2.2UF 3000WV
 • 2.2UF 315V
 • 2.2UF 315VDC
 • 2.2UF 315WV
 • 2.2UF 3300V
 • 2.2UF 3300VDC
 • 2.2UF 3300WV
 • 2.2UF 330V