型号索引: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • PGU3.15
 • PGU6.30
 • PGUP0403A03R
 • PGV MARKING
 • PGV1
 • PGV-BD11
 • PGV-BD22
 • PGV-BD32
 • PGV-BD43
 • PGV-BF12
 • PGV-BF43
 • PGVI
 • PGVQFN48
 • PGV-SD11
 • PGV-SD32
 • PGV-SD43
 • PGV-SF12
 • PGV-SF23
 • PGV-SF43
 • PGWI
 • PGX MARKING
 • PG-X2
 • PGXI
 • PGYI
 • PGZ MARKING
 • PH 0810-35 = 20002 MH00440042A ROHS
 • PH 1,5/S/8
 • PH 100 PROTECTION BOX
 • PH 120 PROTECTION BOX
 • PH 120-1.5
 • PH 2,5/ 2
 • PH 2,5/ 3
 • PH 2,5/ 4
 • PH 2,5/ 5
 • PH 2,5/ 6
 • PH 2,5/ 7
 • PH 2,5/ 8
 • PH 2,5/ 9
 • PH 2,5/10
 • PH 2,5/11
 • PH 2,5/12
 • PH 2,5/13
 • PH 2,5/14
 • PH 2,5/15
 • PH 2W ZINC NYLON M4X8MM
 • PH 40 PROTECTION BOX
 • PH 5N03LT 18
 • PH 60 PROTECTION BOX
 • PH 75S280-12/BCS242
 • PH 80 PROTECTION BOX
 • PH DT BLACK ZINC M2.6-28TX8MM
 • PH DT NICKEL M3-24TX7MM
 • PH DT NICKEL M3X6MM
 • PH DT ZINC M3X38MM
 • PH MS +FS +N 3X12-D6
 • PH MS M3X6MM
 • PH MS NI HALF-TOOTH M2.6X9MM
 • PH MS NICKEL #10-32TX19.05MM
 • PH MS NICKEL #4-40UNCX4.76MM
 • PH MS NICKEL #6-32X4MM
 • PH MS PART-THREAD NI M3X104MM
 • PH MS TOOTH 1W ZINC #6-32X9.5MM
 • PH MS ZINC M6X15MM
 • PH MS++O+N 2.5X5
 • PH MS+N2.5X5
 • PH MS2W NICKEL M2X18MM
 • PH MS2W ZINC M4X8MM
 • PH MSW ZN NY M4X6MM
 • PH MSW(O-RING 1.5T) SUS304 NYLON M3X8MM
 • PH MT T10 BLACK ZINC M2.6-28TX10MM
 • PH NTC 10
 • PH PROBE D
 • PH SCREW
 • PH TP NI HEAT TREAT M2-32TX6MM
 • PH(T10)M3X16
 • PH.BRONZE
 • PH.JACK 5102-B4R-022-52 DIP5
 • PH.JACK 5102-B4R-022-52 DIP5(BLACK) TK
 • PH.JACK 5J1.2C11F-21126.104 DIP5 (BLACK)
 • PH/O710/K0